Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/kinpas0770/domains/2017.bikeadventure.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/kinpas0770/domains/2017.bikeadventure.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 REGULAMIN 2017 | Bike Adventure

REGULAMIN 2017

Regulamin Bike Adventure 2017

 

 1. CEL IMPREZY:
 • Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze MTB po najciekawszych szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich.
 • Promocja Szklarskiej Poręby jak miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego.
 • Wyłonienie najlepszych kolarzy w czteroetapowym maratonie MTB.

 

 1. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o, Karola Miarki 42, 58 – 500 Jelenia Góra, Polska

tel./fax.  +48  75 76 123 76

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA

1 – 4 lipca 2017 – Szklarska Poręba

 

 1. ETAPY

Bike Adventure  PRO 2017 to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 250 km, suma przewyższeń, ok. 8000m.

Bike Adventure FUN 2017 to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 130 km, suma przewyższeń, ok. 4000m.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Bike Adventure  2017 może być osoba pełnoletnia , w Bike Adventure FUN dopuszcza się osoby niepełnoletnie (pod warunkiem złożenia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego), która spełni następujące warunki:

 1. Wypełnieni formularza  zgłoszeń  online na stronie  internetowej www.bikeadventure.pl (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną)

 Ostateczny termin przesłania zgłoszenia do Bike Adventure  2017 upływa 15.06.2017r.

 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 7.
  Dowód opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbierania nr startowego w Biurze Zawodów.
 2. Odbierze pakiet startowy w godzinach pracy Biura Zawodów. Biuro Zawodów czynne będzie 30.06.2017 w godz. 18.00 – 21.00, 01.07.2017 w godz. 8.00-10.00.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 4. Każdy uczestnik Bike Adventure 2017 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

 

 1. POMIAR CZASU:

Podczas Bike Adventure będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

 

 1. OPŁATY  STARTOWE BIKE ADVENTURE 2017:
 1. Wysokość opłaty startowej :
 • 349 PLN (100 EUR) – do 31.12.2016 r.
 • 399 PLN (120 EUR) – do 31.01.2017 r.
 • 499 PLN (160 EUR) – do 31.03.2017 r.
 • 599 PLN (200 EUR) – do 15.06.2017 r.
 •   20 PLN (  10 EUR) – opłata startowa  za zagubiony, zniszczony numer startowy

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

– numer startowy z chipem na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu,

– pamiątkową limitowana wersję koszulki typu  t-shirt,

– medal Finisher’a na mecie etapu 4,

– oznakowanie trasy każdego etapu,

– track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,

– zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu,

– ubezpieczenie NW na czas trwania wyścigu,

– elektroniczny pomiar czasu,

– wyniki poszczególnych etapów,

– dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie,

– dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,

– możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym/wodą przed starem każdego etap,

– możliwość umycia roweru po każdym etapie,

– dostęp do serwisu rowerowego na mecie każdego etapu.

 

 1. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów , przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora.

Na formularzu przelewu należy zaznaczyć w tytule opłaty imię i nazwisko zawodnika, którego opłata dotyczy np.: „opłata startowa Bike Adventure, Imię i Nazwisko zawodnika”.

rachunek bankowy:
BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

 1. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Organizatora otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty startowe zawierają podatek VAT.
 2. Faktury VAT do opłat startowych wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następnego, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.
 3. Opłaty za rezygnację z wyścigu – w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu , organizator nie zwraca opłaty  startowej, nie przenosi na innego uczestnika oraz  nie przepisuje na kolejny sezon.  (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA

Liczba osób startujących w Bike Adventure  2017 ograniczona jest do 500 uczestników.

 1. Bike Adventure  zostanie przeprowadzony na 4 etapach. Trasy wszystkich etapów będą oznakowane i zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora.
 2. Zwycięzcami poszczególnych etapów wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu, pod warunkiem ukończenia wszystkich wcześniejszych.
 3. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej Bike Adventure 2017 w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę czterech etapów.
 4. Start do każdego z etapów we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania etapu.
 5. Trasa będzie oznakowana,  zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i służby porządkowe.
 6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 7. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty żywieniowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy będą mogli dokonać drobnych napraw we własnym zakresie.
 8. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie karane.
 9. Podczas rozgrywania Bike Adventure 2017 Organizator w porozumieniu z lekarzem zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.
 10. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i fair play.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE i NAGRODY
 1. Pierwsze trójki w kategorii OPEN K i M, po mecie każdego etapu otrzymają trofea sportowe podczas oficjalnej dekoracji.
 2. W klasyfikacji generalnej PRO i FUN, każdy zwycięzca kategorii wiekowej i OPEN otrzyma koszulkę winnera.
 3. Pozostałe nagrody i klasyfikacje wg poniższej tabeli.

kat2017-ba-fun-3kat2017-ba-pro-3

4. Nagrody finansowe :

Dla zwycięzców OPEN K i M – Klasyfikacji Generalnej, na obu dystansach przewidziane są dodatkowo nagrody finansowe według poniższej tabeli:

nagrody-pln

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
 1. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp. po akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
 2. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
 3. W klasyfikacji drużynowej będą klasyfikowane zespoły, które zgłosiły minimum (3) trzech, oraz maksimum (10) dziesięciu uczestników Bike Adventure 2017, oddzielnie na dystansie PRO i FUN.
 4. Wynikiem w klasyfikacji drużynowej są (3) trzy najlepsze czasy zawodników drużyny uzyskane na etapie wyścigu na danym dystansie.
 5. Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Adventure 2017 będzie zliczana suma wyników uzyskanych przez drużynę na wszystkich czterech etapach, na danym dystansie.
 6. Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania Bike Adventure 2017.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
 8. W klasyfikacji Generalnej Bike Adventure po 4 etapach nagradzane będą 3 najlepsze drużyny.
 1. KLASYFIKACJA PARAMI:
 1. Parą zgłoszoną do klasyfikacji mogą być: pary żeńskie, pary męskie, pary mieszane bez względu na wiek osób tworzących parę, utworzone z osób, które dokonały indywidualnego zgłoszenia do wyścigu.
 2. Klasyfikacja PARAMI będzie prowadzona oddzielnie dla par: żeńskich, męskich i mieszanych. Uczestnicy wyścigu startujący w PARACH nie będą klasyfikowani w klasyfikacjach indywidualnych.
 3. Wynik pary i miejsce w klasyfikacji będą uzależnione od czasu uzyskanego na mecie przez słabszego z danej pary zawodnika.
 4. Do Generalnej Klasyfikacji PARAMI Bike Adventure 2017 będą sumowane wyniki z czterech etapów. Zwycięską PARĄ będzie ta, która ukończy wszystkie etapy wyścigu i uzyska najkrótszy czas łączny po czterech etapach.
 5. Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników oraz jakiekolwiek zmiany w parach w trakcie trwania Bike Adventure 2017.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych PAR.

 

 1. RUCH DROGOWY:
 1. Bike Adventure będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

 

 1. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Kara czasowa.
 3. Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora m.in. za:

 • nie używanie sztywnych kasków,
 • nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, za każdym bufetem regeneracyjnym),
 • nieposzanowanie środowiska naturalnego,
 • braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • nieprzestrzeganie zasad fair play,
 • niesportowe zachowanie,
 • pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
 • łamanie zasad ruchu drogowego.

 

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników na trasie zawodów.

 

 1. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania danego etapu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu  publikacji wyników . Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej oświadcza, że :

 •  Zapoznał się i akceptuje regulamin Bike Adventure 2017.
 • Akceptuje udział w Bike Adventure 2017 na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości tras, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa .
 • Podane dane w formularzy zgłoszeń są prawdziwe i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych.
 • Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych i reklamowych Organizatora i sponsorów .
 1. Uczestnik zobowiązuje się do :
  przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
  •  do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
  • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i obsługi organizatora imprezy
  • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
  • kulturalnego zachowywania się
  • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy (niedopuszczalna jest  ułatwianie jazdy między zawodnikami np. holowanie, podpychanie itp.).
 2. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Bike Adventure w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt  w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
 3. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 4. Organizator zabrania startu na rowerach elektrycznych i wspomaganych elektrycznie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Bike Adventure 2017 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 7. Bike Adventure 2017 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 8. Organizator zastrzega prawo do uzupełnień postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie .
 9. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Bike Adventure oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

Jelenia Góra, 21-11-2016.2